Mẫu đơn ứng cử

Mẫu đơn ứng cử

Ngày đăng 22-02-2021
Mẫu số 06/HĐBC-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (1)……………… NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Kính gửi: Ủy ban bầu cử (1)…………………………. 1. Họ và tên thường dùng: (2) ..................................................................... 2. Họ và tên khai sinh: (3) .......................................................................... Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): .............................................................. 3. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….. 4. Giới tính: ......... 5. Quốc tịch: (4) ......................................................................................... 6. Nơi đăng ký khai sinh: (5) ...................................................................... 7. Quê quán: (6) ......................................................................................... 8. Nơi đăng ký thường trú: (7) .................................................................... Nơi ở hiện nay: (8) ..................................................................................... 9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: (9) ........................................... Ngày