DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN HƯỞNG, LĨNH VỰC TÔN GIÁO

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN HƯỞNG, LĨNH VỰC TÔN GIÁO

Ngày đăng 19-01-2021
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN HƯỞNG, LĨNH VỰC TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số1655/QĐ-UBNDngày 27/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Tên thủ tục hành chính Trang I LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 01 - 04 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 05 - 08 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành