Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 195/TB-UBND 29/04/2022 Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã Mỹ Trà năm 2022 UBND xã Mỹ Trà
2 275-QĐ/UBND-HC 25/03/2022 Quyết định công bố danh mục thủ tục UBND xã Mỹ Trà
3 275-QĐ/UBND-HC 25/03/2022 Quyết định công bố danh mục thủ tục UBND xã Mỹ Trà
4 119-KH/UBND 08/03/2022 KH tuyên truyền gương điển hình tiên tiến 2022 UBND xã Mỹ Trà
5 143-KH/BGN&VL 29/03/2021 KH thực hiện công tác giảm nghèo xã Mỹ Trà năm 2021 UBND xã Mỹ Trà
6 122/KH-XDNTM 15/03/2021 KH thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao năm 2021 UBND xã Mỹ Trà
7 123KH/XDNTM 15/03/2021 KH Duy trì và nâng chất lượng 19 tiêu chí NTM năm 2021 UBND xã Mỹ Trà
8 123/TB 05/01/2021 day la trich yeu UBND xã Mỹ Trà