Ông Huỳnh Kim Thuần được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Trà, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

15:26:48 15/02/2023123>Last ›