DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

Ngày đăng 13-01-2022
PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND-HC ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) I. BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 1. Danh mục thủ tục hành chính được giữ nguyên TT Mã số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu có) Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 1 2.002165.000.00.00.H20 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công