TTHC - LĨNH VỰC  LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

TTHC - LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

Ngày đăng 21-01-2021
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số1316/QĐ-UBNDngày 06/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) STT Tên thủ tục hành chính Trang THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP XÃ, CẤP HUYỆN A LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 01 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (B-BLD-286126-TT) 01 - 09 02 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (B-BLD-286127-TT) 10 -18 03 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm (B-BLD-286341-TT). 19 - 23 04 Công nhận hộ