DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ ĐẤU THẦU

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ ĐẤU THẦU

Ngày đăng 19-01-2021
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ ĐẤU THẦU (Ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp) STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG A LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi